BẢNG TỔNG HỢP KÊ KHAI GIÁ CƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ KDVT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

TT BẾN ĐI BẾN ĐẾN LỘ TRÌNH DOANH NGHIỆP KHAI THÁC TUYẾN  GIÁ CƯỚC KÊ KHAI GIẢM (đồng/vé) Ghi chú
1 TT Hòa Bình Cuối Hạ Hòa Bình -QL6-Đ.12B-Cuối Hạ CÔNG TY TNHH VT-XD 3-3 35,000  
2 TT Hòa Bình Quý Hòa Hòa Bình -QL6-QL12B-Quý Hòa CÔNG TY TNHH VT-XD 3-4 40,000  
3 Mai Châu Mỹ Đình Mai Châu-QL15-QL6-Đ.KDT- Mỹ Đình CÔNG TY TNHH VT-XD 3-5 70,000  
4 Lạc Sơn Mỹ Đình Lạc Sơn-QL12B-KB-Đ12BQL21-VĐ-QL21B-Đ.LVL-Mỹ Đình CÔNG TY TNHH VT-XD 3-6 70,000  
5 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn-QL12B- Ngã Ba Xưa- Đ.12B- Vân Đình-QL6-Yên Nghĩa CÔNG TY TNHH VT-XD 3-7 70,000  
6 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn- Đ.436- QL6-Yên Nghĩa CÔNG TY TNHH VT-XD 3-8 70,000  
7 TT Hòa Bình Hải Hậu Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-QL21-QL10-NĐ-Hải Hậu CÔNG TY TNHH VT-XD 3-9 90,000  
8 Tân Lạc Quỹ Nhất Tân Lạc-QL6-QL1-QL21-QL10-TL490C-Quỹ Nhất CÔNG TY TNHH VT-XD 3-10 90,000  
9 Mai Châu Giao Thủy Mai Châu-QL15-QL6-QL12B-QL1.....Giao Thủy. CÔNG TY TNHH VT-XD 3-11 110,000  
10 TT Hòa Bình Ngọc Hồi Hòa .Bình-QL6-QL1-Ngọc Hồi CÔNG TY TNHH VT-XD 3-12 550,000  
11 TT Hòa Bình krong Năng (Buôn Mê Thuột) Hòa Bình -QL6-QL12B- ĐHCM-QL1A Đ.Nẵng-ĐHCM-QL14-Buôn Mê Thuột CÔNG TY TNHH VT-XD 3-13 550,000  
12 TT Hòa Bình Bến xe Đức Long Hòa Bình - QL6 - QL12B - ĐG HCM - QL48 - QL1A- Ngã ba Thúy Loan - QL14 - BX Đức Long CÔNG TY TNHH VT-XD 3-14    
13 Bình An Phủ Lý   CÔNG TY TNHH DVVT HÒA BÌNH 62,000  
14 Bình An Mỹ Đình Bình An-QL6-ĐLê Văn Lương- Mỹ Đình CÔNG TY TNHH DVVT HÒA BÌNH    
15 Chi Nê Mỹ Đình Chi Nê – Vân Đình - Mỹ Đình HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 48,000  
16 Chi Nê Yên Nghĩa Chi Nê – Vân Đình – Yên Nghĩa HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 48,000  
17 Hòa Bình Thủ Dầu Một Hòa Bình-QL12B-Đ.HCM- QL48 – TP Vinh QL1-B Dương HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 750,000  
18 TT Hòa Bình Chi Nê H.òa Bình-QL6-Đ12B-QL21-Chi Nê HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 40,000  
19 TT Hòa Bình Yên Nghĩa HB-QL6-Đ12B-QL21-QL21B-QL6-YN CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 48,000  
20 TT Hòa Bình Yên Nghĩa HB-QL6-Đ12B-T3-TSA-X2-Miếu môn-dg HCM-Xuân mai-QL6-YN CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 48,000  
21 Kim Bôi Yên Nghĩa Kim Bôi-Đ.12B-TSA-QL6-Yên Nghĩa CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 45,000  
22 TT Hòa Bình Phủ Lý Hòa Bình-QL6-đg HCM-Chợ bến-Tế Tiêu-Chợ Dầu-Kim Bảng-Phủ lý CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 600,000  
23 TT Hòa Bình Phủ Lý Hòa Bình-QL6-Đ12B-QL21-Phủ lý CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 60,000  
24 Tân Lạc Phủ Lý Tân Lạc-QL6-Xuân Mai-Bala-QL21B-TL74-Kim Bảng - bxe Phủ lý CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 75,000  
25 Cao Sơn Phủ Lý Cao Sơn-TL433-TPHB-QL6-Xuân mai-ĐG HCM-Miếu Môn-Ba Thá-Vân Đình-Chợ Dầu-Kim Bảng- bxe Phủ lý CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 65,000  
26 TT Hòa Bình Phú Thọ Hòa Bình-QL6-TL445-Sơn Tây- Phú Thọ CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 72,000  
27 TT Hòa Bình Nam Định Hòa Bình -QL6-QL70-QL1-QL21-QL10-N Định CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 75,000  
28 Bình An Nghĩa Hưng Bình An-QL6-QL70-QL1-QL21-QL10-Đg Lê Đức Thọ - TL490C-Bxe TT Nghĩa Hưng CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 90,000  
29 TT Hòa Bình Thái Bình Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-QL10-Thái Bình CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 95,000  
30 Bình An Tiền Hải Hòa Bình - QL6-QL70-QL1-PHỦ LÝ- TP NAM ĐỊNH-QL10-TP Thái Bình - TL458-QL37 - Bxe Tiền Hải CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 100,000  
31 TT Hòa Bình Đông Hưng TT Hòa Bình - Ql6 - ….- Đông Hưng CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 95,000  
32 TT Hòa Bình Ben Thủy Hòa Bình-QL6-Cầu TT-QL5-QL39-bxe Bến thủy CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 65,000  
33 TT Hòa Bình Niệm Nghĩa Hòa Bình-QL6-CầuTT-QL5-Hải Phòng CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 85,000  
34 TT Hòa Bình Kim Sơn Hòa Bình-QL6-QL12B-NB-Kim Sơn CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 75,000  
35 Chăm Mát Kim Sơn Chăm Mát - QL6-xmai-dg HCM-Q;21-Chinê-ĐT479-ĐT477-Ngã ba Gián-QL1-BX Kim Sơn CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 70,000  
36 TT Hòa Bình Mường Chiềng TT Hòa Bình - Đường 433- Mường Chiềng CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 60,000  
37 Lạc Sơn Bắc Giang Lạc Sơn - Băc Giang CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH 120,000  
38 Chăm Mát Mỹ Đình Chăm Mát-QL6-QL21-DL Thăng Long-Đ.Lê Quang Đạo-Đ. Phạm Hùng-Bến xe Mỹ Đình CÔNG TY TNHH TM & DVVT HIỂN VINH 45,000  
39 Tân Lạc Mỹ Đình Tân Lạc-QL6-Đ.KDT-Mý Đình CÔNG TY TNHH TM & DVVT HIỂN VINH 60,000  
40 TT.Hòa Bình Bình Dương Hòa Bình-QL12B-Đ.HCM-QL1-B Dương CÔNG TY TNHH TM & DVVT HIỂN VINH 750,000  
41 TT Hòa Bình Yên Nghĩa Hòa Bình--QL6-Bến xe Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 40,000  
42 TT Hòa Bình Đục Khê Hòa Bình-QL6-Đ12B-QL21-TL430-TL424-TL419-Đục Khê HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 50,000  
43 Yên Thủy Mỹ Đình Yên Thủy-ĐHCM-Vân Đình-HĐ- Mỹ Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 70,000  
44 Mai Châu Mỹ Đình Mai Châu-QL15-QL6-Đ.KDT- Mỹ Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 70,000  
45 Cao Sơn Yên Nghĩa Cao sơn-TL433-QL6-Yên nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
46 Tu lý Mỹ Đình Đà Bắc-TL433-QL6-Đ.KDT-Mỹ Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
47 M.Chiềng Yên Nghĩa Mường Chiềng-TL433-QL6-Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 110,000  
48 Tân Lạc Mỹ Đình Tân Lạc-QL6-Đ.KDT-Mý Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
49 Kim Bôi Yên Nghĩa KB-Đ.12B-TSA-X2-Đ.HCM-QL6-YN HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 35,000  
50 Lạc Sơn Mỹ Đình Lạc Sơn-QL12B-QL6-Đ LVL-Mỹ Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 70,000  
51 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn-QL12B-QL6-Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
52 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn- QL12B-Ngã Ba Xưa- Đ12B-Dốc Cun-QL6-  Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
53 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn- QL12B- Bình Chân – Đa Phúc-Đ.HCM-Xuân Mai–Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
54 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn-TL436-QL6-Xuân Mai-Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 70,000  
55 Cao Phong Mỹ Đình Cao phong - Ql6 - Mỹ Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 55,000  
56 Tân Lạc Yên Nghĩa Tân Lạc-QL6-Yên nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 55,000  
57 Chăm Mát Ninh Bình Bến xe Chăm Mát Hòa Bình – QL6 – Xuân Mai – QL21- Đường Hồ Chí Minh- Chi Nê – Xích Thổ – Gián – Ninh Bình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 70,000  
58 TT Hòa Bình Ninh Bình Hòa Bình-QL6-QL12B-TL438-TL479-TL477-Gián Khẩu - bx Ninh Bình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 70,000  
59 Chăm Mát Chi Nê Chăm Mát – QL6-Đ.HCM -QL21– Chi Nê HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 55,000  
60 TT Hòa Bình M. Chiềng Hòa Bình-TL433-Mường Chiềng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 65,000  
61 Chăm Mát Yên Hòa Chăm Mát-TL433-Đoàn Kết-Yên Hòa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 60,000  
62 TT Hòa Bình Cun Pheo Hòa Bình-QL6-QL15-TL439-Cun Pheo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM 55,000  
63 TT Hòa Bình Yên Nghĩa Hòa Bình-QL6-Bến xe Yên Nghĩa HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 35,000  
64 Chăm Mát Yên Nghĩa CM-QL6-Bxe Yên Nghĩa HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 40,000  
65 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn- QL12B- Ngã Ba xưa- Đ12B- Bãi Chạo-TSA- Bãi lạng-QL6- Yên Nghĩa HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 40,000  
66 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn-QL12B- Ngã Ba Xưa- Đ.12B- Vân Đình-QL6-Yên Nghĩa HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 50,000  
67 TT Hòa Bình Bắc Giang HòaBình-QL6-C.TT-QL1-Bắc Gang HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 70,000  
68 TT Hòa Bình Việt Trì Hòa Bình – Sông Đà – TL434 -TL317-QL 32C- ql2- Việt trì HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 55,000  
69 TT Hòa Bình Tuyên Quang Hòa Bình-QL6-Xmai-QL21-Sơn Tây-QL32-Cầu Vĩnh Thịnh-QL2c-Vĩnh Tường-Việt Trì-QL2-Đoan Hùng-Bxe Tuyên Quang HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 100,000  
70 TT Hòa Bình Thái Nguyên Hòa Bình -QL6-QL21-QL32-QL2-Thái Nguyên HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 75,000  
71 TT Hòa Bình Đông Hưng Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-QL38-QL39-Đ Hưng HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 80,000  
72 Bình An La Tiến Hòa Bình-QL6-Cầu  TT- QL5-QL39-QL38-La Tiến HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 75,000  
73 TT Hòa Bình Ninh Bình Hòa Bình- QL6-Hà Đông- QL70-QL1- Ninh Bình HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 70,000  
74 TT Hòa Bình Chư Sê Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-ĐN-Đ.HCM-QL14-Chư Sê HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH 530,000  
75 Chăm Mát Yên Nghĩa CM-QL6-Bxe Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 40,000  
76 Mai Châu Yên Nghĩa Mai Châu-QL15-QL6-Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 70,000  
77 Co Lương Yên Nghĩa Co Lương-QL15-QL6-Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 75,000  
78 Lạc Sơn Mỹ Đình Lạc Sơn-QL12B-QL6-Đ LVL-Mỹ Đình HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 60,000  
79 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn-tl436-QL6-Yên Nghĩa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 60,000  
80 TT Hòa Bình Bãi Cháy HòaBình -QL6-Cầu.TT-QL5-QL18-Hạ Long HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 125,000  
81 TT Hòa Bình Phủ Lý Hòa Bình-QL6-Đ12B-QL21-Phủ lý HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 70,000  
82 TT Hòa Bình Sầm Sơn Hòa Bình-QL6-QL12B-QL1-Sâm Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 100,000  
83 TT Hòa Bình Nho Quan Hòa Bình-QL6-QL12B-Nho Quan HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 50,000  
84 Chăm Mát M. Chiềng Hòa Bình-TL433-Mường Chiềng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 65,000  
85 TT Hòa Bình Kim Bôi Hòa Bình-QL6-Đ.12B-Kim Bôi HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 25,000  
86 TT Hòa Bình Cun Pheo Hòa Bình-QL6-QL15-TL439-Cun Pheo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 45,000  
87 TT Hòa Bình Quý Hòa Hòa Bình -QL6-QL12B-Quý Hòa HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG 30,000  
88 Yên Thủy Mỹ Đình Yên Thủy- ĐHCM-Xuân Mai -Mỹ Đình HTX VT HH DL YÊN THỦY 70,000  
89 Lạc Sơn Mỹ Đình Lạc Sơn-QL12B-QL6-Đ LVL-Mỹ Đình HTX VT HH DL YÊN THỦY 80,000  
90 Lạc Sơn Yên Nghĩa Lạc Sơn-Đ.HCM-Xuân Mai-Yên Nghĩa HTX VT HH DL YÊN THỦY 70,000  
91 Yên Thủy Cầu Rào Yên Thủy-QL12B-QL1-QL10..Cầu Rào HTX VT HH DL YÊN THỦY 100,000  
92 TT.Hòa Bình Bình Dương Hòa Bình-QL12B-Đ.HCM-QL1-B Dương HTX VT HH DL YÊN THỦY 750,000  
93 Chăm Mát Yên Thủy Chăm Mát-QL6-Xuân Mai- ĐHCM- Yên Thủy HTX VT HH DL YÊN THỦY 55,000  
94 TT Hòa Bình Sơn Tây Hòa Bình-QL6-TL 445-Sơn Tây CTY CPXK HÒA BÌNH 40,000  
95 TT Hòa Bình Ninh Bình Hòa Bình-QL6-Đường 12b-TTBo-tuyến C-QL12B-TL477-QL1-Bxe Ninh Bình CTY CPXK HÒA BÌNH 67,000  
96 TT Hòa Bình Niệm Nghĩa Hòa Bình-QL6-Cầu Thanh Trì-QL5-Hải Phòng CTY CPXK HÒA BÌNH 85,000  
97 Mai Châu Yên Nghĩa Mai Châu-QL15-QL6-Yên Nghĩa HTX VT MAI CHÂU 75,000  
98 Co Lương Yên Nghĩa Co Lương-QL15-QL6-Yên Nghĩa HTX VT MAI CHÂU 75,000  
99 Bình An Yên Nghĩa Bình An - QL6 - Yên Nghĩa HTX VT SÔNG ĐÀ 38,000  
100 Yên Hòa  Chăm Mát Yên Hòa - Đường 433 - Chăm Mát HTX VT SÔNG ĐÀ 65,000  
                  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH

Số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: 0966085547

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction