Cập nhật và tải Đăng ký màu sơn, biểu trưng (Logo) của xe Taxi, Buýt theo địa chỉ dưới đây:

www.sogiaothong.hoabinh.gov.vn -> VĂN BẢN -> SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI -> Đăng ký màu sơn, biểu trưng (Logo) của xe Taxi, Buýt