Sau 05 năm (2011 - 2015) t chc thc hin Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi, tnh Hòa Bình đã huy đng được tng ngun vn hơn 9.773 t đng, trong đó vn huy đng nhân dân đóng góp 1.791 t đng (huy đng 1.791.800 ngày công lao đng; nhân dân đã hiến 188,79 ha đt). B mt nông thôn, nht là nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng cao đã có nhiu đi mi. Đi sng kinh tế, tinh thn ca người dân không ngng được nâng cao. Thu nhp bình quân hàng năm khu vc nông thôn tăng 2,5 triu đng/người/năm. Năm 2015, đt bình quân 18,2 triu đng/người; t l h nghèo năm 2015 là 15%, gim 22,7% so vi năm 2011. Năm 2016, Th tướng Chính ph ban hành Quyết đnh s 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyt Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2016 - 2020; năm 2016 tr thành năm bn l đ góp phn đy nhanh tiến đ xây dng nông thôn mi ca đt nước. Sau 5 năm thc hin Chương trình, có được nhng bài hc kinh nghim đáng giá, năm 2016, nhân dân trên đa bàn tnh Hòa Bình cùng vi nhân dân c nước tiếp tc bước tiếp nhng bước đi quan trng đ hoàn thành mc tiêu xây dng nông thôn mi ca đa phương.

            Tiêu chí 02 v giao thông trong b tiêu chí quc gia xây dng nông thôn mi là mt trong nhng tiêu chí quan trng, vic hoàn thành tiêu chí mang li rt nhiu li ích đ phát trin kinh tế - xã hi ca các xã nông thôn mi. Mun giao lưu văn hóa, cũng cn có đường giao thông đ đến vi nhau, mun trao đi kinh tế cũng cn có đường giao thông đ mang hàng hóa đến nơi trao đi. Ý nghĩa ca đường giao thông đơn gin là đ đi li nhưng rt quan trng đi vi đi sng con người, không có đường giao thông rt khó thc hin các nhim v chính tr khác. Được Ban Ch đo các Chương trình mc tiêu Quc gia tnh giao ph trách theo dõi, kim tra thc hin tiêu chí 02 nông thôn mi, S Giao thông vn ti luôn nhn thc rõ vai trò, trách nhim ca mình trong công cuc xây dng nông thôn mi ca đa phương.

Ngay t đu năm 2016 S Giao thông vn ti đã xây dng Kế hoch s 295/KH-SGTVT ngày 09/3/2016 thc hin Chương trình mc tiêu Quc gia v xây dng nông thôn mi năm 2016. Bên cnh đó, ngày 28/3/2016, S Giao thông vn ti có Công văn s 412/SGTVT-QLKCHTGT gi Ban Ch đo 800 các huyn, thành ph đ ngh xây dng kế hoch thc hin tiêu chí 02 nông thôn mi năm 2016 và Công văn s 413/SGTVT-QLKCHTGT gi Ban Ch đo 800 huyn Lc Sơn v vic xây dng kế hoch thc hin Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2016 - 2020. Trong năm 2016, S cũng đã t chc hướng dn, kim tra trc tiếp qua các đt kim tra trên đa bàn tnh vào tháng 4,  tháng 11 hàng năm và các đt kim tra hàng Quý ti huyn Lc Sơn.

GTNT1

 

GTNT2

(Các Đ/c lãnh đo S Giao thông vn ti kim tra công tác trin khai

giao thông nông thôn ti các huyn trên đa bàn tnh)

        

                 Kết qu thc hin c th: Năm 2016, toàn tnh cng hóa được 367,5km đường GTNT (bao gm c mt s công trình thc hin 2 năm 2016 - 2017); vi tng mc đu tư là 1.076 t đng, vn b trí năm 2016 là: 330 t đng. Đến hết năm 2016 toàn tnh có 61/191 xã đt tiêu chí 02 nông thôn mi. Đi vi công tác lng ghép, căn c vào chc năng, nhim v ca ngành, năm 2016 S Giao thông vn ti tham mưu cho y ban nhân dân tnh; Qu Bo trì đường b tnh h tr đu tư giao thông nông thôn, sa cha các công trình: Đường trung tâm xã Nam Sơn đi xóm Xôm, xã Nam Sơn huyn Tân Lc (TMĐT: 12 t đng); đường t đu cu V Bn đi xóm Ving, xóm B, xã Yên Phú, huyn Lc Sơn (TMĐT: 12 t đng); sa cha cc b mt đường đon Km0+00 - Km4+300, đường huyn ĐH.03 (Bãi Lng - Cao Răm), huyn Lương Sơn (TMĐT: 3,5 t đng); Sa cha nn, mt đường, đường huyn ĐH.72 (Thượng Cc – Phú Lương) đon t Quc l 12B đến ngm Trang, huyn Lc Sơn (TMĐT: 1,5 t đng). Bên cnh đó, S Giao thông vn ti phi hp vi các cơ quan, đơn v liên quan đ xut đu tư xây dng 50 cu dân sinh trên đa bàn tnh Hòa Bình trong Hp phn xây dng Cu dân sinh, d án LRAMP vi tng mc đu tư 109,392 t đng, thi gian trin khai d án t năm 2017.

 

GTNT3

(Nhân dân xã Quy Hu, huyn Tân Lc

đang thi công cng hóa đưng trc xã bng BTXM )

            

            Đ hoàn thành tt nhim v được giao đi vi công tác giao thông nông thôn cũng như Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi, năm 2017, S Giao thông vn ti đ ra mc tiêu, nhim v c th như sau:

            - Mc tiêu chung

            + Các công trình giao thông nông thôn được trin khai theo đúng tiến đ, phù hp quy chun, cht lượng.

            + Phn đu đến hết năm 2016 có thêm ít nht 20 xã đt tiêu chí 02 nông thôn mi

            - Nhim v c th

            + Tăng cường công tác kim tra, hướng dn các huyn, xã trong công tác thc hin đu tư xây dng các công trình GTNT, có chương trình đào to nâng cao trình đ ca cán b GTNT.

            + Tăng cường công tác tuyên truyn, vn đng quán trit đến tng cán b, công chc trong ngành thc hin tt các phong trào thi đua góp phn xây dng nông thôn mi.

            + Tiếp tc trin khai các chương trình lng ghép, h tr các đa phương xây dng các công trình giao thông nông thôn.

            + Tham mưu cho y ban nhân dân tnh ban hành ch tiêu c th ca tiêu chí 02 nông thôn mi trên cơ s Quyết đnh s 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ca Th tướng Chính ph v vic ban hành B Tiêu chí quc gia v xã nông thôn mi giai đon 2016 - 2020.

            + Trình cp có thm quyn phê duyt Đ án cng hóa đường giao thông nông thôn trên đa bàn tnh giai đon 2017-2020.

            Vi s c gng, n lc ca các cp các ngành, s vào cuc đóng góp công sc ca toàn th nhân dân trên đa bàn tnh, chc chn vic phát trin h thng giao thông nông thôn trên đa bàn tnh Hòa Bình trong năm 2017 và nhng năm tiếp theo s còn đt được nhng kết qu tích cc hơn na góp phn tích cc vào vic phát trin kinh tế xã hi tnh nhà./.

                                                                      (Ban biên tp Website)

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction