Ngày 16/10/2016, S Giao thông vn ti Hòa Bình phi hp vi Trưng Qun lý cán b giao thông vn ti t chc L tt nghip lp Trung cp lý lun chính tr - hành chính K32 cho 73 hc viên là cán b, công chc thuc công tác ti phòng, đơn v thuc S Giao thông vn ti Hòa Bình.

        Ti d L tt nghip có đng chí Bùi Văn Thng - Bí thư Đng y, Giám đc S Giao thông vn ti; Thy giáo - Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Thc - Hiu trưởng Trường Qun lý cán b giao thông vn ti; các thy giáo, cô giáo nhà trường; các đng chí lãnh đo các phòng chuyên môn, nghip v và đơn v trc thuc S Giao thông vn ti và toàn th các hc viên lp K32 Hòa Bình.

LTN1

(Thy giáo - Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Thc phát biu khai mc L tt nghip)

LTN2

ltn3 

LTN4

(Đ/c Bùi Văn Thng, Giám đc S  phát biu, tng hoa các thy, cô giáo và trao Bng tt nghip cho 07 hc viên có thành tích xut sc  ti L tt nghip)

          Lp Trung cp lý lun chính tr - hành chính K32 khai ging vào ngày 16/5/2015 ti Hòa Bình vi tng s 74 hc viên. Sau hơn 01 năm hc tp vi 76 chuyên đ, 520 tiết hc trên lp; 68 tiết t nghiên cu thc tế; làm 01 bài thu hoch và thc hin 10 bài thi. Kết qu đã có 73/74 hc viên tt nghip (01 hc viên bo lưu kết qu do bn vic gia đình) c th như sau: Đt loi Gii: 14/76 hc viên chiếm 18.4%; đt loi Khá: 49/76 hc viên chiếm 64.5%; đt loi trung bình: 12/76 hc viên chiếm 15.8%. Vi kết qu hc tp và tinh thn tích cc c gng n lc ca tp th lp và ca tng cá nhân, lp hc đã bu chn đưc 07 hc viên có thành tích tiêu biu đ ngh Nhà trưng khen thưng.

LTN5

(Thy giáo - Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Thc trao Bng tt nghip cho các hc viên)

          Phát biu ti bui l đng chí Bùi Văn Thng và Thy giáo Vũ Đình Thc đã khen ngi tinh thn hc tp, s n lc c gng ca toàn th hc viên lp hc đã b trí thi gian, công vic đ tham gia lp hc mt cách đy đ và đt đưc thành tích đáng khích l. Vi nhng kiến thc đã đưc tiếp thu ti khóa hc yêu cu các đng chí hc viên vn dng mt cách khoa hc vào vic thc hin nhim v chuyên môn đưc giao góp phn vào thành tích chung ca ngành Giao thông vn ti, xng đáng là Ngành đi trưc m đưng.

LTN6

(Các đi biu khách và các thy cô giáo chp nh lưu nim cùng lp TCLLCTHC K32)

          Thay mt cho các hc viên lp K32 hc viên Vũ Xuân Đông đã gi li tri ân sâu sc nht đến Đng y, lãnh đo S Giao thông vn ti Hòa Bình, Ban Giám hiu Trường Qun lý cán b giao thông vn ti đã to cho cán b, công chc ngành Giao thông vn ti Hòa Bình có mt khóa hc thc s thiết thc, đây là s là hành trang quan trng đ cá nhân mi hc viên tiếp tc hoàn thành xut sc các nhim v đưc giao ti cơ quan, đơn v mình./.

                                                   (Ban biên tp Website S)

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction