Thc hin Công đin s 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015 ca Th tướng Chính ph v vic tiếp tc chn chnh và x lý trit đ tình trng phương tin vn ti đường b vi phm ch hàng quá ti trng cho phép, Quy chế phi hp s 70/QCPH-BGTVT-UBND ngày 20/02/2014 gia B Giao thông vn ti và y ban nhân dân tnh Hòa Bình trong công tác ch đo, điu hành hot đng ti Trm kim tra ti trng xe (KTTTX) lưu đng và Ch th s 1095/CT-TCĐBVN ngày 21/3/2014 ca Tng cc Đường b Vit Nam v vic đng lot trin khai công tác kim tra ti trng xe trên các quc l trng đim. SGiao thông vn ti (GTVT) Hòa Bình đã tham mưu cho U ban nhân dân tnh ban hành các th tc pháp lý và hoàn thin các điu kin đ đưa Trm cân KTTTX vào hot đng. S GTVT đã tiến hành kho sát v trí thun li cho công tác kim tra và quyết đnh đt trm ti Km 109+400, Quc l 6, thuc xã Phong Phú, huyn Tân Lc, tnh Hòa Bình. Các lc lượng phi hp làm nhim v ti trm gm: Phòng Cnh sát giao thông công an tnh (02 người); Thanh tra S GTVT Hòa Bình (02 người); Trm KTTTX xe lưu đng trên đa bàn tnh Hòa Bình (03 người); Kim soát quân s thuc B Ch huy quân s tnh (01 người). Được chia thành 03 ca, mi ca làm vic 08h và b trí 08 người/ca, thi gian hot đng ca trm duy trì 24/24h vào tt c các ngày, k c ngày ngh và ngày l.

            Nhng ngày đu trin khai thc hin nhim v cân kim tra ti trng xe đã có nhiu xe vi phm vi t l quá ti cao, các lái xe đu có thái đ chng đi tp trung vi s lượng đông hai đu Trm KTTTX, đu đ xe vào cây xăng, quán ăn gn trm ch thi đim đ vượt trm. Tuy nhiên dưới s ch đo sát sao ca Ban ch đo liên ngành cùng vi s tuyên truyn ph biến giáo dc đến lái xe và ch phương tin v vic chp hành công tác vn chuyn hàng đúng ti trng; chế tài x pht đi vi các hành vi vi phm nêu trên ngày càng tăng, nên trong thi gian qua s lượng xe v phm v ti trng gim, vi phm ch yếu mc đ thp quá ti t 10% đến 30%. Ch xe và lái xe đu nhn thc và chp hành tt v vic kim tra cũng như xếp hàng hóa đúng ti theo quy đnh.

 

 

abc

Kim tra ti trng xe ti Trm KTTTX Hòa Bình

 

 

            Tuy nhiên sau mt thi gian thc hin vic x lý xe quá kh, quá ti trên đa bàn tnh Hòa Bình, đã xut hin tình trng đi phó, lách lut vi phm ti trng xe mt cách tinh vi. Theo đó xut hin nhng chiếc xe ti có th nâng h được 1 trc bánh, ch h trc đ đ điu kin đúng ti khi qua trm kim soát ti trng xe, sau đó li nâng trc lên đ đ tn du và hi lp.

Theo quy đnh, vi xe 6 trc, ti trng ti đa là 48 tn. Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường b nhng chiếc xe này ch s dng 5 trc (còn 1 trc nâng h không s dng), ch khi qua trm kim soát ti trng xe người lái xe mi h trc nâng h này xung đ đi phó vi lc lượng chc năng làm nhim v.

Mc dù ti Thông tư s 46/2015/TT-BGTVT có hướng dn đi vi xe có trc nâng h thì tng s  trc xe khi vào kim tra ti trng được xác đnh là tng s trc xe thc tế tác dng trc tiếp lên mt đường khi lưu thông trên đường b. Ví d như xe ti có 5 trc khi lưu thông trên đường có mt trc treo thì tính là loi xe 4 trc, khi kim tra ti trng xe vn phi căn c vào Giy chng nhn an toàn k thut và bo v môi trường loi xe này vn xác đnh là 5 trc.

Tuy nhiên đ x lý hành vi vi phm này rt khó, bi nếu không chp được nh làm bng chng hoc bt qu tang, thì lc lượng chc năng s rt khó x lý được lái xe.

             Do vy đây là mt trong nhng vn đ rt khó khăn trong công tác kim soát ti trng xe. Cn phi có s phi hp gia các ngành t vic nhp khu, đăng kim, tham gia giao thông, kim tra đi vi nhng loi xe có trc nâng, h này./.

                                                                                               (Ban biên tp Website S)

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction