THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÒA BÌNH

 

         

 

          I. Quá trình hình thành và phát triển

 

          Thanh tra Giao thông vận tải Hòa Bình được hình thành và phát triển từ năm 1991 đến nay, qua các giai đoạn sau:

 

          - Giai đoạn 1991 - 2005: Được gọi là Ban Thanh tra Giao thông đường bộ có hai bộ phận Thanh tra Sở thuộc Sở Giao thông vận tải và Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải hoạt động theo quy định tại Quyết định 2097/PC ngày 13/11/1990 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.

 

          - Giai đoạn 2005 - nay: Thực hiện Luật Giao thông  đường bộ, Nghị định số 136/2004/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải Hòa Bình trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại và sáp nhập Ban Thanh tra giao thông với Bộ phận thanh tra hành chính của Sở Giao thông vận tải.

 

          II. Chức năng, nhiệm vụ được giao

 

          1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, tranh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

 

          2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

 

          - Thanh tra, kết luận, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

 

          - Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

 

Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP.

 

          - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý.

 

          - Thanh tra, kiểm ta và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa (trừ tàu biển).

 

          - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

 

          - Phối hợp và hỗ trợ chính quyền cấp huyện, cấp xã, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các qui định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Trung ương trực tiếp quản lý.

 

          - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép do địa phương trực tiếp quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, cấp phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.

 

          - Khi có yêu cầu, phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

 

          - Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.

 

          Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

          - Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cỏo, kiến nghị phảnánh theo quy định của pháp luật.

 

          - Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hànhh chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

 

          - Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định khiếu nại, tố cáo.

 

Thực hiện công tác  phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật về chống tham nhũng.

 

          3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở  thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cỏo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

          4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luật, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác  thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 

          5. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác  viên thanh tra; được sử dụng cộng tác  viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

 

          6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của thanh tra Sở.

 

          7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

 

          III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, tổ chức đoàn thể

 

1. Tổ chức, bộ máy

 

a) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức khác.

 

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

 

b) Thanh tra Sở được tổ chức các đội nghiệp vụ.

 

c) Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

 

2. Tổ chức đoàn thể

 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải có các tổ chức đoàn thể gồm: Chi bộ Thanh tra Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, tổng số 21 đảng viên chính thức; Công đoàn Thanh tra Sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giao thông vận tải, tổng số có 33 đoàn viên; Phân đoàn Thanh niên Thanh tra Sở trực thuộc Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải, tổng số có 07 đoàn viên.

 

          IV. Lãnh đạo Thanh tra Sở qua các thời kỳ

 

          1. Ông Nguyễn Phú Quế - Trưởng Ban Thanh tra Giao thông đường bộ, giai đoạn 1991-2003.

 

          2. Ông Nguyễn Bá Nhu - Quyền Trưởng Ban Thanh tra Giao thông đường bộ, giai đoạn 2003-2005.

 

          3. Ông Lê Xuân Cử - Chánh Thanh tra Sở, giai đoạn 2005-2010.

 

          4. Ông Nguyễn Đức Hợi - Chánh Thanh tra Sở, giai đoạn 2010-2012.

 

          5. Ông Ngô Văn Điềm - Chánh Thanh tra Sở, giai đoạn 2012 đến nay.

 

          V. Những thành tựu đạt được trong quá trình hình thành và phát triển

 

           Thông qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở đã giúp giám đốc Sở phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải Hòa Bình; Góp phần bảo vệ tốt công trình giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Để ghi nhận những cống hiến đó, trong những năm qua Thanh tra Sở đã được các cấp ngành khen thưởng, động viên như:

 

          1. Năm 2013: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.

 

          2. Năm 2012: Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với thành tích xuất sắc trong công tác quản lý công trình giao thông đường bộ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

          3. Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc./.

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction