TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

 

          I. Khái quát đặc điểm tình hình

          Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 trực thuộc Sở GTVT Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-UB ngày 19/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

          - Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1

          - Trụ sở: Tổ 21, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình tỉnh Hoà Bình. - Điện Thoại: 02183.895540

          -  Cơ cấu tổ chức bộ máy

          + Cơ quan có Giám đốc, Phó Giám đốc;

          + 03 phòng chuyên môn gồm: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Đào tạo, phòng Tài vụ.

          + Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động: 16 người.

          II. Chức năng, nhiệm vụ

          1. Chức năng

          - Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 là tổ chức sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình. Nhà nước không giao chỉ tiêu biên chế và không hưởng quỹ tiền lương từ ngân sách.

          - Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao về việc đào tạo lái xe môtô hạng A1 trên địa bàn Tỉnh.

          - Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch.

          2. Nhiệm vụ,  quyền hạn

          - Thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo lái xe mô tô hạng A1, tổ chức giảng dạy Lụật Giao thông đường bộ, kỹ năng thực hành lái xe, phối hợp tổ chức các kỳ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          - Thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu ( kể cả tư liệu bằng hình ảnh) các khóa đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe mô tô A1.

          - Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt; trú trọng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.

          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

          1. Công tác chỉ đạo

          Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Sở và sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền các địa phương, phòng chuyên môn của Sở, đơn vị đã tích cực chủ động thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo các phòng, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền mở lớp trên địa bàn các huyện, Thành phố, kể cả địa bàn các xã, huyện vùng sâu, vùng xa, vùng bà con các dân tộc thiểu số vừa để phục vụ nhân dân theo học, thi lấy giấy phép lái xe được thuận lợi, vừa để tăng nguồn thu cho đơn vị; đồng thời đơn vị cũng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ viên chức, thắt chặt quản lý thu - chi tài chính, thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung tâm cũng luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chế độ chính sách đối với Nhà nước, người lao động, kịp thời phát động phong trào thi đua, ủng hộ hoạt động các phong trào tổ chức đoàn thể trong đơn vị, do đó  cán bộ viên chức trong cơ quan yên tâm phấn khởi công tác, tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao.

          2. Một số biện pháp thực hiện

          - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị, quán triệt cán bộ viên chức, người lao động ý thức, tự giác chấp hành nghiên chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc cơ quan, giữ nghiêm kỷ luật công tác, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp phục vụ nhân dân; kỷ cương giờ giấc, chất lượng hiệu quả thời giờ làm việc nhất là đối với các cán bộ được phân công thường xuyên đi thu phát hồ sơ, thực hiện việc đào tạo.

          - Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện tăng cường công tác thông tin mở lớp, làm tốt công tác thu phát hồ sơ, thực hiện nghiêm kế hoạch đào tạo, lịch sát hạch đã được Sở GTVT phê duyệt.

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ để phát hiện những sai sót, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh.

          - Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, ưu tiên đảm bảo việc chi đủ tiền lương, tiền phụ cấp, công tác phí cho cán bộ viên chức theo đúng cơ chế chính sách; đóng góp đầy đủ, kịp thời các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho cán bộ VC–LĐ theo quy định của Nhà nước. Cắt giảm tối đa các khoản chi không thật sự cần thiết như: xăng dầu phục vụ phương tiện ô tô công tác, điện thoại, văn phòng phẩm, chi tiếp khách.....chủ động thực hiện tiết kiệm điện, nước sinh hoạt... vv. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,  giữ gìn vệ sinh môi trường, văn hóa nơi công tác trong cán bộ viên chức, cơ quan.

          3. Kết quả công tác chuyên môn( giai đoạn 2005-2015)

          - Năm 2005 đào tạo được:                          14.982 học viên

          - Năm 2006 đào tạo được:                          10.501 học viên

          - Năm 2007 đào tạo được:                            9.583 học viên

          - Năm 2008 đào tạo được:                          14.360 học viên

          - Năm 2009 đào tạo được:                          14.180 học viên

          - Năm 2010 đào tạo được:                          12.399 học viên

          - Năm 2011 đào tạo được:                          12.752 học viên

          - Năm 2012 đào tạo được:                          10.760 học viên

          - Năm 2013 đào tạo được:                            5.618 học viên

          - Năm 2014 đào tạo được:                          11.619 học viên

          - 6 tháng đầu năm 2015 tổng số đào tạo được là:            5.389 học viên

            Tổng cộng:                                                            122.209 học viên

                                                Kết quả công tác đào tạo trên của Trung tâm đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng cho cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh, hạn chế được các hành vi vi phạm và các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

          4. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức

          Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. Xây dựng thực hiện đúng quy chế, chính sách về tiền lương, thưởng, nâng lương, nâng bậc lương, chuyển ngạch, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung kịp thời cho người lao động. Thu nhập của cán bộ viên chức trong đơn vị được bảo đảm ổn định, năm sau đều cao hơn năm trước.

          Tham gia đóng góp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, thường xuyên duy trì chế độ thăm hỏi hiếu, hỷ, chế độ tham quan nghỉ mát cho cán bộ viên chức trong đơn vị.

          5. Các hoạt động phong trào

          Các phong trào: Văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào thi đua cải tiến lề lối, tác phong làm việc, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả ngày càng cao. Phong tào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các biện pháp phòng, chống tham nhũng. ...vv luôn được lãnh đạo, Công đoàn và cán bộ viên chức trong đơn vị phát động, hưởng ứng tham gia sôi nổi, thiết thực hiệu quả cao.

          6. Công tác đaò tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ viên chức

          Hàng năm đơn vị luôn quan tâm và có kế hoạch cử cán bộ viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ ở các lớp như: Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên do Tổng Cục đường bộ Việt Nam tổ chức; Lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; Trung cấp lý luận chính trị -Hành chính ...vv do các trường của tỉnh, của Bộ mở;

          Qua 10 hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao giai đoạn 2005-2015 của đơn vị, Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức trong Trung tâm luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn Ngành.

          Dự kiến thời gian tới Trung tâm sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trụ sở làm việc mới với diện tích khoảng 24.000 m2 và bổ sung chức năng nhiệm vụ, tạo công ăn, việc làm cho cán bộ viên chức, người lao động và để đơn vị ổn định và phát triển.

 

q

               Hình ảnh trụ sở Trung tâm Đào tạo LXMT hạng A1

w         

       Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2017

e

                   Lớp học pháp Luật Giao thông đường bộ

r

                    Lớp học pháp Luật Giao thông đường bộ

t

              Lớp học pháp Luật Giao thông đường bộ

y

                             Phổ biến quy chế thi

u

                                   Thi thực hành tay lái

i

                                   Thi thực hành tay lái

Trên đây là tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2005-2015 của Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Đơn vị báo cáo để Sở Giao thông vận tải tổng hợp xây dựng Cuốn kỷ yếu 70 năm ngày chuyền thống ngành Giao thông vận tải./.

 

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction