ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I HÒA BÌNH

         

          I. Quá trình hình thành, phát triển của đơn vị

          Đoạn Quản lý Đường bộ I, tiền thân là Công ty xây dựng cầu đường Hòa Bình.

          + Năm 1960 thành lập lấy tên là Đội Công trình.

          + Năm 1974 được đổi tên là Công ty xây dựng nền mặt đường.

          + Năm 1976 được đổi tên là Công ty xây dựng đường bộ II Hà Sơn Bình.

          + Năm 1985 đổi tên thành Công ty xây dựng cầu đường bộ II Hà Sơn Bình.

          + Năm 1991  đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng đường bộ I Hòa Bình.    

          + Năm 1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định đổi tên thành Đoạn Quản lý Đường bộ I Hòa Bình theo Quyết định số 575/QĐ-UB ngày 18/12/1992.

          II. Chức năng, nhiệm vụ

          Nhiệm vụ chính trị đ­ược giao là quản lý, duy tu và sửa chữa thư­ờng xuyên cầu, đường bộ trong đó có hai cầu lớn (Cầu Hòa Bình và Cầu Chum, Lạc Sơn).

          Tham mưu cho lãnh đạo các cấp và đề ra biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, duy tu và sửa chữa đường bộ nhằm bảo đảm và giữ gìn con đường không bị xuống cấp, xuống loại. Trật tự an toàn giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

          III. Cơ cấu tổ chức

          Bộ máy tổ chức gồm Giám đốc; 02 Phó Giám đốc; 04 phòng nghiệp vụ và 09 đơn vị trực thuộc với tổng số CBCNVC-LĐ hiện có là 268 người. Trong đó:

          + Lao động gián tiếp: 59 người; công nhân trực tiếp sản xuất: 209 người

          + Trình độ học vấn: Đại học: 46 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp: 15 người.

          + Còn lại là công nhân có tay nghề.

          - Lãnh đạo đơn vị qua các giai đoạn

          + Giai đoạn mới thành lập: Ban chỉ huy Đội gồm các đồng chí Phạm Văn Phiên, Nguyễn Xuân Cầu.

          + Giai đoạn sau khi đổi tên thành Công ty xây dựng nền mặt đường: Ban chủ nhiệm gồm các đồng chí: Nguyễn Công Luận, Vũ Nguyên Hùng, Trần Nhận.

          + Đến thời kỳ hợp tỉnh gồm các đồng chí: Cao Ngọc Ất, Bùi Đình Thưởng, Lê Khắc Tự, Trần Nhận, Hoàng Xuân Thịnh.

          + Giai đoạn đổi tên là Đoạn Quản lý Đường bộ I gồm các đồng chí: Hồ Tam Quang, Vũ Ngọc Lâm, Đinh Thế Hùng, Bùi Đức Văn, Nguyễn Bá Nhu, Nguyễn Lê Hòa, Nguyễn Xuân Trường, Lê Xuân Cử, Lê Tuấn Tuyến.

          III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2005-2015

          - Đơn vị đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng của Sở, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, phổ biến quán triệt đến CBCNVC trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn có tuyến đường đi qua các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ; và các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả.

          - Trên cơ sở Hợp đồng đặt hàng Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hàng quý đã ký kết giữa Sở với Đoạn, đơn vị tiến hành giao khoán khối lượng và kinh phí cho các Hạt thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các Hạt thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, khối lượng, mục tiêu chất lượng theo hợp đồng đặt hàng, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Hàng tuần, hàng tháng trong quý, đơn vị kiểm tra nghiệm thu, đánh giá khối lượng, chất lượng công việc thực hiện, cuối quý tiến hành nghiệm thu thanh toán. Các tuyến đường theo thang điểm của quy chế quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đều đạt từ 95 điểm trở lên, giữ cho đướng không bị xuống cấp, xuống loại.

          - Tổng kinh phí được giao trong giai đoạn này trên 150 tỷ, kết quả thực hiện đạt 100%. Trong đó kinh phí được thực hiện cho công tác sửa chữa thường xuyên chiếm hơn 120 tỷ, công tác sửa chữa định kỳ chiếm hơn 30 tỷ. Số còn lại thực hiện để khắc phục lũ bão, mua sắm thiết thiết bị, BHXH, BHYT…

          - Hàng năm, Đoạn Quản lý Đường bộ I thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, thuế…

          - Công tác thi đua khen thưởng đã đi vào nề nếp, có quy chế cụ thể để mọi người cùng biết và thực hiện. Hàng năm có gần 200 lượng người đạt lao động tiên tiến, và hơn 20 người chiến sỹ thi đua cơ sở.

          * Về tập thể:

          Năm 2011: Đoạn Quản lý Đường bộ I vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

          Năm 2013: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

          * Về cá nhân:

          - Năm 2005 có 02 cá nhân xuất sắc được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.

          - Năm 2007 có 02 cá nhân xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          Năm 2008 có 02 cá nhân xuất sắc được Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          Năm 2009 có 01 cá nhân xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          Năm 2007 có 02 cá nhân xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          - Công tác phòng chống lụt, bão đảm bảo giao thông

          Hàng năm đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lũ, bão và xây dựng phương án phòng chống lũ bão kịp thời ngay từ đầu mùa mưa bão chủ động bố trí phân công nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.  Kịp thời khắc phục, đảm bảo giao thông tại các vị trí sạt lở tắc đường, làm rào chắn, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm và các ngầm tràn trên tuyến đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt.

          - Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

          Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Duy trì được nền nếp, tăng cường trong công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý các trường hợp đã được giải tỏa cơ bản không bị tái lấn chiến trở lại .

          - Công tác Đảng và các đoàn thể

          Đảng bộ Đoạn Quản lý Đường bộ I hiện có 56 đồng chí đảng viên, trong đó: đảng viên chính thức 48 đồng chí, đảng viên dự bị 08 đồng chí, đảng viên nữ 17 đồng chí (chiếm 30,3%), sinh hoạt tại 07 chi bộ trực thuộc. Số đảng viên được phân bổ đều ở các đơn vị, phòng, ban, không có đơn vị nào trắng đảng viên. §a sè đảng viên ở c¸c vị trí công tác đều được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng và sở trường của từng đồng chí, do đó đã phát huy được tính năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, thực sự làm nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập.

          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ các tổ chức đoàn thể đó là Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đó là lực lượng đông đảo, họ đã và đang phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction