ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

 
   

Số:        /2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

       Hòa Bình, ngày              tháng 02 năm 2019

 
 

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng  giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BCA ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công an Quy định lực lượng Công an kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

         

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ………...

          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;

- Trường trực Tỉnh ủy;

- Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Các ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN (        ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÒA BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

 

 

QUY ĐỊNH

Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2           và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /2019/QĐ-UBND

ngày           tháng         năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

 
   

 

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

         

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Quy định này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch dọc hai bên tuyến đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình đoạn từ Km13+050 đến Km32+256.

          Điều 2. Đối tượng áp dụng

          Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch dọc hai bên tuyến đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình đoạn từ Km13+050 đến Km32+256.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1.Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

2. Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình là doanh nghiệp được nhà đầu tư dự án BOT giao nhiệm vụ triển khai xây dựng dự án, quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định.

3. Đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ là đơn vị được ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

          4. Chỉ giới xây dựng tạm thời trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được quy định tại Quy định này được hiểu là đường giới hạn cho phép xây dựng có thời hạn trên đất hợp pháp nằm trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch.

          5.Nhu cầu cấp thiết về xây dựng (sửa chữa, cải tạo) nhà ở và công trình trên đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình là những cá nhân, hộ gia đình có nhà ở và công trình xây dựng hiện tại đã xuống cấp (kết cấu móng, tường, mái, không còn khả năng chịu lực) có nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

6. Chính quyền địa phương là Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua.

7. Đường Hòa Lạc - Hòa Bình là đường hiện trạng khai thác từ Km13+050 đến Km33+256, với cấp kỹ thuật là đường cấp III đồng bằng, Vtk = 80Km/h (TCVN 4054 - 2005).

8. Đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình là đường quy hoạch theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

9. Cọc mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là phạm vi chỉ giới quản lý, xây dựng dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình với thiết kế là đường cấp III đồng bằng, 02 làn xe cơ giới; Bnền/Bmặt = 12m/11m (trong đó đã cắm giải phóng, bồi thường hết phạm vi đất của đường bộ theo thiết kế được phê duyệt).

10. Cọc mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 là phạm vi chỉ giới quản lý xây dựng dự án đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình theo quy hoạch (trong đó đã cắm đến phạm vi đất của đường bộ theo quy định).

11. Cọc mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình là phạm vi giới hạn phần đất đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ dọc hai bên tuyến đường cao tốc theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý

1. Việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình Km13+050 đến Km33+256 (được cắm dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình) nhằm hạn chế tối đa chi phí đầu tư cho giai đoạn thực hiện đầu tư đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình theo quy hoạch được phê duyệt.

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình: Không xác định nhu cầu sử dụng đất và không đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốcHòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình.

3. Không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thuộc phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốcHòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình.

4. Không thay đổi kiến trúc, không gian quy hoạch phát triển xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình.

5. Công tác quản lý, sử dụng, xử lý các hành vi xâm phạm phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao thông vận tải và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II

QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TRONG PHẠM VI MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

          Điều 5. Sử dụng, khai thác trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng

1. Nghiêm cấm các hành vi xây dựng trái phép trong phạm vi mốc giải phóng giai đoạn 1, phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và các hành vi  sau đây:

a) Sử dụng trái phép để: Đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, xây, đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

b) Trồng cây làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

c) Đổ rác thải, phế liệu, vật liệu xây dựng, xả nước ra đường.

d) Sử dụng đường bộ trái phép để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

e) Các hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ như: Dựng cổng chào, tường rào các loại hoặc các vật che chắn khác trái quy định; treo băng rôn, biểu ngữ trái phép, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo,…

f) Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ.

g) Dựng rạp, lều quán, công trình tạm thời khác trái phép.

h) Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong phạm vi đất của đường bộ.

m) Xây dựng nhà ở, tường rào, công trình kiên cố khác trái phép trên đất của đường bộ.

n) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

m) Các hành vi gây hư hỏng, mất tác dụng của công trình đường bộ, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn toàn giao thông như: cầu, cống, rãnh thoát nước, nền mặt đường, hệ thống báo hiệu đường bộ,…

p) Các hành vi bị cấm khác  theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các trường hợp đặc biệt như: Xây dựng công trình thiết yếu, mở đường nhánh đấu nối vào đường Hòa Lạc - Hòa Bình đoạn từ Km13+050 đến Km32+367 mà không thể bố trí ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 thì phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận và có cấp phép thi công của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Riêng đoạn từ Km32+367 đến Km33+256 (là đoạn đường dẫn và cầu Hòa Bình 4, vượt sông Đà) đã được giải phóng mặt bằng theo tiêu chuẩn đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình nghiêm cấm xây dựng, thi công công trình trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng (kể cả thi công công trình thiết yếu hoặc mở đường nhánh đấu nối vào đường Hòa Lạc - Hòa Bình).

          Điều 6. Quản lý, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng

          1. Tuyên truyền, phổ biến quy định về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, địa phận tỉnh Hòa Bình theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

2. Tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và hình thức xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm không khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm, tiến hành xử lý, lập biên bản, xử phạt, cưỡng chế, thu hồi, bắt buộc khôi phục hiện trạng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy định này.

4. Trên cơ sở hồ sơ hoàn công và biên bản bàn giao mốc giải phóng mặt bằng:

a) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệphạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, địa phận tỉnh Hòa Bình:.

b) Công tác quản lý, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 địa phận tỉnh Hòa Bình: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong phạm vi địa phương; cơ quan quản lý đường bộ, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình có trách nhiệm phát hiện kịp thời vi phạm, lập biên bản, xử phạt, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để xử lý vi phạm.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TRONG PHẠM VI MỐC LỘ GIỚI QUY HOẠCH CỦA ĐƯỜNG CAO TỐC HÒA LẠC (HÀ NỘI) - HÒA BÌNH

Điều 7. Sử dụng, khai thác trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình

1. Được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ và tuân theo quy định sau:

a) Các ao, hồ nuôi trồng thủy sản phải cách mép chân đường một khoảng tối thiểu bằng mức chênh lệch về độ cao giữa mép chân nền đường đắp và đáy ao, hồ. Mức nước trong ao, hồ không được cao hơn cao độ chân nền đường. Không làm ao, hồ nuôi trồng thủy sản hoặc tích nước phía trên mái ta luy nền đường đào.

          b) Trường hợp trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả thì chiều cao của cây không cao quá 0,9m (so với mặt đường) ở đoạn nền đường đắp trong khu vực đường cong, nơi giao nhau của đường bộ, giao cắt đường bộ với đường sắt, che khuất tầm nhìn; đối với đường đào thì phải trồng cách mép ngoài dải đất của đường bộ ít nhất là 06 mét. Nghiêm cấm trồng các loại cây có bộ rễ ảnh hưởng tới độ ổn định và bền vững của công trình đường bộ.

c) Các mương phải cách mép ngoài đất của đường bộ một khoảng cách tối thiểu bằng chiều sâu của mương và mức nước thiết kế an toàn trong mương không được cao hơn cao độ chân nền đường. Trường hợp hành lang bị chồng lấn, khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp kênh, mương thủy lợi trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận.

d) Việc lắp đặt quảng cáo trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch chỉ được thực hiện tạm thời khi điều kiện địa hình bên ngoài phạm vi mốc lộ giới quy hoạch không thực hiện được. Các biển quảng cáo lắp đặt tạm thời trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận. Biển quảng cáo lắp đặt ngoài phạm vi mốc lộ giới quy hoạch không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

2. Đối với các trường hợp đặc biệt như: Xây dựng công trình thiết yếu, mở đường nhánh đấu nối trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình không thể bố trí ngoài phạm vi mốc lộ giới quy hoạch thì phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận và có cấp phép thi công của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trồng cây làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

b) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch.

c) Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch.

d) Sử dụng trái phép trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, rác thải, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác.

đ) Dựng biển quảng cáo trên đất trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

e) Xây dựng nhà ở, công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch.

g) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

h) Các hành vi bị cấm khác  theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quản lý, bảo vệ phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

2. Tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và hình thức xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm không khắc phục kịp thời, tiến hành xử lý, lập biên bản, xử phạt, cưỡng chế, thu hồi, bắt buộc khôi phục hiện trạng đối với các hành vi vi phạm trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quy định này.

4. Trên cơ sở hồ sơ hoàn công và biên bản bàn giao mốc lộ giới quy hoạch, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệphạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý.

b) Đối với công tác quản lý, bảo vệ phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được cắm dọc trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong phạm vi địa phương; cơ quan quản lý đường bộ, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình có trách nhiệm phát hiện kịp thời vi phạm, lập biên bản, xử phạt, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để xử lý vi phạm.

Chương IV

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TỒN TẠI VỀ ĐẤT TRONG PHẠM VI MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐƯỜNG HÒA LẠC - HÒA BÌNH  VÀ PHẠM VI MỐC LỘ GIỚI QUY HOẠCH  ĐƯỜNG CAO TỐC HÒA LẠC (HÀ NỘI) - HÒA BÌNH

 

Điều 9. Quản lý đất đai trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Không xác định nhu cầu sử dụng đất và không đề xuất các dự án sử dụng đất trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình

2. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đường Hòa Lạc - Hòa Bình; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình. Cụ thể không thực hiện:

a) Chuyn đất trng lúa sang đất trng cây lâu năm, đất trng rng, đất nuôi trng thy sn;

b) Chuyn đất trng cây hàng năm khác sang đất nuôi trng thy sn dưới hình thc ao, h, đầm;

c) Chuyn đất rng sn xut sang s dng vào mc đích khác trong nhóm đất nông nghip;

d) Chuyn đất nông nghip sang đất phi nông nghip;

đ) Chuyn đất phi nông nghip được Nhà nước giao đất không thu tin s dng đất sang đất phi nông nghip được Nhà nước giao đất có thu tin s dng đất hoc thuê đất;

e) Chuyn đất phi nông nghip không phi là đất sang đất ;

f) Chuyn đất s dng vào mc đích công cng có mc đích kinh doanh, đất sn xut, kinh doanh phi nông nghip không phi là đất thương mi, dch v sang đất thương mi, dch v; chuyn đất thương mi, dch v, đất xây dng công trình s nghip sang đất cơ s sn xut phi nông nghip.

Điều 10. Giải quyết các tồn tại về sử dụng đất trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội)- Hòa Bình

1. Đối với các tồn tại về sử dụng đất trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được thực hiện như sau:

a) Công trình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ được tạm thời tồn tại nhưng phải giữ nguyên hiện trạng không được cơi nới, mở rộng; người sử dụng đất phải ký cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường về việc không cơi nới, mở rộng. Trường hợp công trình bị xuống cấp, chưa được nhà nước bồi thường, hỗ trợ và người sử dụng có nhu cầu nâng cấp để sử dụng, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quản lý tuyến đường kiểm kê đất, tài sản trên đất để có cơ sở thống nhất phương án sửa chữa hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

b) Trường hợp hộ gia đình có đất ở hợp pháp nằm trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 hoặc mốc lộ giới quy hoạch, nếu có nhu cầu cấp thiết về xây dựng mới nhà ở thì Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản tài sản trên đất. Nếu chưa có ngân sách bồi thường, chủ đầu tư có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn với quy mô nhà 01 tầng, tổng diện tích sàn không quá 100m2; diện tích sàn của công trình sẽ xem xét trên cơ sở tính chất của công trình; phải phù hợp với mục đích sử dụng đất hiện hữu, kiến trúc, cảnh quan trong khu vực và tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, xây dựng; sử dụng kết cấu đơn giản, vật liệu nhẹ, dễ tháo dỡ. Chủ đầu tư phải có đơn cam kết tự tháo dỡ công trình khi có quyết định, thông báo thu hồi đất để thực hiện quy hoạch, nếu không tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành. Riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn không được bồi thường.

c) Trường hợp sử dụng đất nằm trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch có ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có trước khi mốc lộ giới quy hoạch được công bố.

d) Trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi mốc lộ giới quy hoạch, kiên quyết giải tỏa, không bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Xử lý các dự án trong phạm vi thuộc mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình được xác định theo quy định của pháp luật và trước ngày Quyết định này có hiệu lực:

a) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật nhưng dự án được tạm thời sử dụng theo nguyên trạng trong phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đã được xác định.

b) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư dự án phê duyệt lại hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại theo phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đã được xác định theo quy định của pháp luật và Quyết định này.

Điều 11. Cơ sở giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa khi bắt buộc di dời các công trình tồn tại trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình

Thực hiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình căn cứ tài liệu điều tra, lưu trữ để lập bình đồ duỗi thẳng thể hiện vị trí, thời gian xây dựng, quy mô các công trình nằm trong phần đất thuộc phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội)- Hòa Bình, cụ thể:

1. Các công trình xây dựng tồn tại trước khi cắm mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, nghiêm cấm xây dựng mới và thực hiện cơi nới lấn chiếm theo hiện trạng diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm, đếm. Khi triển khai xây dựng đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình theo quy hoạch sẽ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

2. Sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành nghiêm cấm các hành vi xây dựng mới, cơi nới, cải tạo, lấn chiếm trừ trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 5; Khoản 2, Điều 7 và Điều 10 của Quyết định này.

Chương V

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ PHẠM VI MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐƯỜNG HÒA LẠC - HÒA BÌNH VÀ PHẠM VI MỐC LỘ GIỚI QUY HOẠCH CỦA ĐƯỜNG CAO TỐC HÒA LẠC (HÀ NỘI) - HÒA BÌNH

 

Điều 12. Trách nhiệm của Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình

1. Đại diện nhà đầu tư thực hiện đôn đốc, giám sát công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hiện trạng và quy hoạch được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua cắm mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình; đồng thời tổ chức công bố công khai việc cắm mốc quy hoạch theo quy định.

3. Chỉ đạo lực lượng tuần đường của đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi lấn, chiếm và sử dụng trái phép quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đường Hòa Lạc - Hòa Bình; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội)- Hòa Bình. Khi phát hiện vi phạm phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy trình, trình tự của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra phát hiện các công trình nằm ngoài phạm vi mốc lộ giới quy hoạch có ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và an toàn giao thông đường bộ, yêu cầu chủ công trình, chủ sử dụng phải khắc phục kịp thời.

4. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác cưỡng chế, giải tỏa vi phạm phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

5. Hàng năm lập phương án, xây dựng kinh phí báo cáo nhà đầu tư đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý, bảo trì mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ

1. Xây dựng kế hoạch và biện pháp xử lý các vi phạm trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đường Hòa Lạc - Hòa Bình; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội)- Hòa Bình.

2. Báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội)- Hòa Bình về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để có biện pháp giải quyết.

3. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cập nhật hiện trạng công trình xây dựng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình để quản lý.

4. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng tuần đường kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đường Hòa Lạc - Hòa Bình; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

5. Phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa đối với trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thực hiện công tác quản lý và bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được phê duyệt.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý và bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được phê duyệt.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giải tỏa các công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các lực lượng Công an thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được phê duyệt.

2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, đơn vị quản lý đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng phục vụ giải tỏa, cưỡng chế các công trình xây dựng trái quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo Công an huyện Kỳ Sơn, Công an thành phố Hòa Bình tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình xây dựng và thực hiện quy trình cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cưỡng chế, giải tỏa.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng chức năng xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được phê duyệt.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cưỡng chế, giải tỏa vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo quy định của pháp luật và Quyết định này; có biện pháp ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi mốc giải phóng mặt bằng và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch được phê duyệt.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giáo dục nhân dân các quy định của pháp luật và nội dung Quyết định này về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc phạm vi quản lý.

4. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch theo quy định của pháp luật; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

5. Rà soát, thống kê việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nơi có tuyến đường đi qua.

1. Chịu trách nhiệm quản lý và phối hợp quản lý phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình theo quy hoạch được phê duyệt và nội dung Quyết định này.

2. Huy động lực lượng tham gia công tác cưỡng chế, giải tỏa vi phạm mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và đơn vị quản lý đường bộ.

3. Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các văn bản về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nội dung Quyết định này nhằm nhân cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người nhân trong việc quản lý, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình theo quy hoạch được phê duyệt.

5. Quản lý việc sử dụng đất trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và trong, ngoài phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ. Tiếp nhận bàn giao và quản lý, bảo vệ cọc mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cọc mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại trình trạng của đất trước khi vi phạm.

Điều 18. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện việc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ đúng các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy hoạch xây dựng và phạm vi mốc giải phóng mặt bằng các giai đoạn của đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình được quy định tại Quyết định này.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực dọc hai bên tuyến đường cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo quy hoạch chung xây dựng và quy định tại Quyết định này.

- Thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng theo phân cấp và tham mưu, đề xuất phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đoạn trong đô thị thuộc tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hiện trạng và quy hoạch.

- Hướng dẫn việc cấp phép xây dựng theo Điểm b, Khoản 1, Điều 10 của Quy định này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, thống kê việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hướng dẫn chính quyền địa phương rà soát, thống kê việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình

b) Chủ trì thực hiện, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất tại Điều 9, Quyết định này.

c) Hướng dẫn chi tiết về việc tách tách thửa đất, tách hộ sử dụng đất nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

d) Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ đường Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình và chính quyền địa phương kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình.

4. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận vị trí xây dựng chợ, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ khác thuộc quyền dọc theo đường Hòa Lạc - Hòa Bình đảm bảo tuân thủ theo các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phù hợp với quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình và quy định tại Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan và địa phương tham mưu với cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc xóa bỏ vị trí kinh doanh xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ thương mại khác theo thẩm quyền trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo quy hoạch được duyệt.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Bố trí thời lượng đăng tải và thường xuyên phổ biến, tuyên truyền Quy định này và các quy định có liên quan đến quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý và bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình, phát hiện và thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý đường bộ, Công ty TNHH BOT QL.6 Hòa Lạc - Hòa Bình, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất các hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

         

Điều 20. Xử lý vi phạm

          Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và Quy định này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy định này.

          Điều 21. Điều khoản thi hành

          1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình theo đúng Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quang

 

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction