Liên kết chức năng

CTTDT
CBPQ
HAHD
TTHC
hoi dap
VIDEO1

Thông tin cần biết

Giavang
Thoi tiet
TY GIA
CHung khoan

Văn bản mới

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)

THÔNG BÁO về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/11/2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16139/BTC-CST về việc hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện đăng ký trong đó nêu rõ “ Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016. Các trường hợp làm thủ tục`đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện kể từ ngày 01/7/2016 trở đi phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp tiền lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an)


Hide Main content block

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Tin tức - Sự kiện

DAIHOIDANGBOcopy

An toàn giao thông và kiểm soát trọng tải xe

Vận tải đường bộ, đường thủy nội địa

Phương tiện và người lái

Quản lý, bảo trì, xây dựng đường bộ

Những vấn đề đặt ra trong việc thu phí sử dụng đường bộ

Những vấn đề đặt ra trong việc thu phí sử dụng đường bộ

Ngày 13/3/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 18 quy định Quỹ bảo trì đường bộ và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Theo đó, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao g...

Video hoạt động

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction